Pravila delovanja Alumni kluba

PRAVILA DELOVANJA ALUMNI KLUBA

FAKULTETE ZA ELEKTROTEHNIKO UNIVERZE V LJUBLJANI

 

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 

Alumni klub UL FE deluje v okviru Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (UL FE).

Sedež kluba je na lokaciji Tržaška cesta 25,  Ljubljana.

 

 

2. člen

 

Alumni klub UL FE predstavlja strokovno, znanstveno in družabno stičišče diplomantov vseh študijskih programov in različnih generacij, ki so na UL FE uspešno zaključili študij. Alumni klub UL FE združuje posameznike, ki želijo še naprej ohraniti povezanost in komunikacijo med pripadniki vseh generacij diplomantov, magistrov in doktorjev UL FE ter samo fakulteto in njenimi študenti.

 

3. člen

 

Alumni klub UL FE lahko sodeluje z drugimi organizacijami, zvezami in klubi s podobno dejavnostjo in cilji v Republiki Sloveniji ali izven nje.

 

 

 

II. NAMEN, CILJI IN DEJAVNOSTI KLUBA

 

4. člen

 

Alumni klub UL FE omogoča nadaljnji osebni in strokovni razvoj diplomantov UL FE ter promovira znanje in dosežke svojih članov ter skrbi za ugled poklica inženirja elektrotehnike, inženirja multimedije in izobrazbe, ki jo zagotavlja fakulteta. Alumni klub UL FE spodbuja mreženje in sodelovanje med različnimi generacijami in stopnjami diplomantov UL FE.  Diplomanti lahko svoje znanje v Alumni klubu UL FE plemenitijo in izmenjujejo izkušnje na primerih dobre prakse.


Člani Alumni kluba UL FE lahko delujejo na različnih področjih zlasti kot mentorji študentom, kot organizatorji strokovnih delavnic, seminarjev, okroglih miz ter drugih srečanj, kot sponzorji kluba in kot organizatorji športnih, kulturnih in drugih družabnih dogodkov. Zanimivi dogodki in dobra obiskanost le-teh združuje kapital znanja, idej in poslovnega povezovanja.

 

O vseh dogodkih, novicah, dosežkih in ugodnostih se člane obvešča preko portala Alumni UL oziroma preko elektronske pošte.

 

Dejavnosti kluba so namenjene članom kluba, zaposlenim na UL FE, poslovnim partnerjem in širšemu družbenemu okolju, in sicer zlasti:

 

 

  • organizacija domačih in mednarodnih strokovnih predavanj, seminarjev, delavnic in ekskurzij,
  • povezovanje z organizacijami in posamezniki, ki imajo podobne cilje in namene, za vključevanje članov kluba v projekte doma in v tujini,
  • organiziranje družabnih ter športnih srečanj članov na lokalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju,
  • podpora pri organizaciji posvetovanj, seminarjev, tečajev in drugih aktivnostih UL FE,
  • pomoč pri razvoju in usposabljanju študentov UL FE za uspešno vključevanje v poslovno življenje,
  • promocija področij elektrotehnike in multimedije v širšem družbenem okolju.

 

 

III. ČLANSTVO

5. člen

 

Član Alumni kluba UL FE lahko postane vsakdo, ki je dokončal katero koli stopnjo študija na UL FE.

 

Članstvo v klubu je prostovoljno in brezplačno.

 

Kdor želi postati član kluba, se lahko včlani s prijavnico oz. pristopno izjavo na spletni strani Alumni kluba (http://www.UL FE.uni-lj.si/alumni/prijava/), v kateri pisno izrazi željo postati član kluba.

 

 

6. člen

Pravice članov so:

- da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti kluba,

- da so seznanjeni s programom in poslovanjem kluba ter vsemi dogodki in ugodnostmi.

 

Dolžnosti članov so:

- da s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog kluba,

- da dajejo klubu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupno dogovorjenih nalog,

- da varujejo ugled kluba.

 

7. člen

Članstvo v klubu članu preneha:

- s prostovoljnim izstopom, če poda pisno izjavo o izstopu;

- s smrtjo.

 

 

IV. PREDSEDNIK

8. člen

 

Alumni klub UL FE ima predsednika kluba. Predsednik kluba je lahko oseba, ki s svojim znanjem, delom in ugledom močno pripomore k nadaljnjemu širjenju poslanstva kluba.

Predsednik kluba zastopa in predstavlja klub v širši javnosti.

Mandatna doba predsednika kluba je 2 leti.

Predsednika kluba, izmed članov Alumni kluba UL FE, imenuje Senat UL FE, na predlog dekana UL FE.

 

 

9. člen

V. TAJNIK KLUBA

 

Za opravljanje strokovno - tehničnega in administrativnega dela skrbi tajnik kluba, ki ga imenuje dekan fakultete.

 

10. člen

 

VI. KONČNE DOLOČBE

 

Ta Pravila je sprejel Senat UL FE, na svoji seji dne 5. 1. 2023 in se po sprejetju objavijo na spletni strani UL FE.

Pravila začnejo veljati na dan objave na spletni strani UL FE.

 

 

 

 

Ljubljana, 5. 1. 2023                                                                                     Predsednik Senata UL FE:

                                                                                                                              prof. dr. Gregor Dolinar