Katalog IJZ

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

Tel: 01 4768 411, Faks: 01 4264 630

spletna stran: http://www.fe.uni-lj.si
Odgovorna uradna oseba: Prof. dr. Gregor Dolinar, dekan
Datum prve objave kataloga: 30. 11. 2005
Datum zadnje spremembe: 9. 2. 2022
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: Katalog IJZ
 
2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja zavoda: Fakulteta za elektrotehniko je izobraževalni in znanstvenoraziskovalni zavod.
Fakulteta za elektrotehniko je redna članica Univerze v Ljubljani.

Fakulteta za elektrotehniko (FE) izvaja nacionalni program visokega šolstva in nacionalni program raziskovalnega in razvojnega dela ter opravlja druge dejavnosti, določene s statutom Univerze v Ljubljani in Pravili o organizaciji in delovanju FE.

Nacionalni program visokega šolstva se izvaja po načelu avtonomije stroke in načelu matičnosti, ki izhaja iz registrirane dejavnosti FE v okviru odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani in sklepa senata Univerze v Ljubljani.

Dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje, strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje, ki ga organizira in izvaja FE, je skladno s klasifikacijo ISCED 1997 (Strokovna izhodišča za nacionalni program visokega šolstva v RS, MŠŠ, 1997) razvrščeno v študijsko področje (52) tehniške vede (elektrotehnika).


Svoje dosežke na področju znanosti izmenjuje z drugimi fakultetami, univerzami, znanstvenoraziskovalnimi ustanovami in industrijo. Intenzivno sodeluje z gospodarstvom in storitvenimi dejavnostmi v javnem in zasebnem sektorju, z vlado in lokalnimi skupnostmi ter z drugimi ustanovami civilne družbe.

Fakulteta za elektrotehniko si prizadeva za uveljavitev zavoda in njenih pedagogov, raziskovalcev, študentov in drugih sodelavcev doma in v svetu.
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot Organi Univerze v Ljubljani, Fakultete za elektrotehniko so:

1. Dekan: prof. dr. Gregor Dolinar,
kontaktna oseba: Martina Absec – tajnica vodstva,
tel: 01 4768 211.

2. Senat
tel: 01 4768 211.

3. Akademski zbor: prof. dr. Igor Papič – predsednik AZ,
kontaktna oseba: Martina Absec – tajnica vodstva,
tel: 01 4768 211.

4. Upravni odbor
Kontaktna oseba: prof. dr Janez Bešter – predsednik.

5. Študentski svet
kontaktna oseba: Jaka Šter – predsednik ŠS,
tel: 01 4768 706.

Organigram zavoda Organigram FE
Energetska izkaznica Energetska izkaznica
2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba: Tajnik

tel: 01 4768 211, e-pošta: .
2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Notranji predpisi
Državni predpisi
 • Nacionalni program visokega šolstva Republike Slovenije,
 • Zakon o zavodih,
 • Zakon o visokem šolstvu,
 • Odlok o preoblikovanju UL,
 • Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic, univerz, od leta 2004 do leta 2008,
 • Zakon o računovodstvu,
 • Zakon o splošnem upravnem postopku,
 • Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih,
 • Zakon o delovnih razmerjih,
 • Zakon o javnih naročilih,
 • Zakon o javnih uslužbencih - prvi del,
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
 • Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju,
 • Zakon o uravnoteženju javnih financ,
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov,
 • Zakon o knjižničarstvu,
 • Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja,
 • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja,
 • Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost.
 • Predpisi EU

Izobraževanje

 • Sklep, št. 2/00 Pridružitvenega sveta EU - Slovenija o sprejetju pogojev za sodelovanje Republike Slovenije v programih skupnosti na področjih usposabljanja in izobraževanja,
 • Sklep št. UE-SI 959/99 Pridružitvenega sveta z dne 29. 4. 1999, s katerim se sprejemajo določila in pogoji za sodelovanje Slovenije v programih Skupnosti na področjih usposabljanja, mladine in izobraževanja.

 

Program "Socrates"

 • Sklep, št. 3/2001 Pridružitvenega sveta EU - Slovenija o določitvi finančnega prispevka Slovenije za sodelovanje v programih Socrates II in Mladina v letih 2001 do 2006.

 

Šesti okvirni program

 • Memorandum o soglasju med Evropskimi skupnostmi in Republiko Slovenijo o pridružitvi Slovenije šestemu okvirnemu programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti, ki prispevajo k oblikovanju.
2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov --------------
2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov
 • Strategija razvoja FE,
 • Navodila za ocenjevanje in zagotavljanje kakovosti na UL.
2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ
 • Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi in višje letnike visokošolskega študija,
 • Postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja,
 • Volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev (habilitacije), Habilitacijska področja članic UL,
 • Postopek odvzema strokovnega naslova,
 • Postopek zaradi kršitev dolžnosti in neizpolnjevanja obveznosti študentov.
2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc
 • Evidence, ki jih fakulteta vodi na podlagi Zakona o visokem šolstvu (poglavje o zbiranju in varstvu osebnih podatkov, člena 81. in 81.a),
 • Seznam dodiplomskih in podiplomskih diplomantov,
 • Evidenca o nostrifikacijah tujih diplom,
 • Evidenca o priznavanju izobrazbe,
 • Evidenca uporabnikov knjižnice,
 • Evidenca prejemnikov nagrad in priznanj FE,
 • Evidenca vpisanih študentov za tekoče študijsko leto,
 • Evidenca o zaposlenih delavcih,
 • Evidenca o raziskovalcih,
 • Evidenca o poškodbah pri delu,
 • Evidenca o osebnih prejemkih (plače in honorarji),
 • Evidenca posnetkov posnetih z videonadzorom,
 • Evidenca članov Alumni kluba FE.
2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk Popis nepremičnin FE (v pripravi).
2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa
 
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: Večina informacij je dostopna prek spletne strani Fakultete za elektrotehniko ob vsakem času.

Informacije so fizično dostopne vsak delavnik na sedežu, Fakultete za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani
 
4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)
 • Informacije o študiju in možnostih nadaljevanja študija,
 • Preverjanje verodostojnosti diplom,
 • Informacije glede meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev,
 • Informacije o e-študentu,
 • Informacije o ceniku storitev.
5. Podatki o plačah in dodatki

Seznam dokumentov