Študentski svet

Študentski svet Fakultete je organ študentov Fakultete in je predstavnik študentov v strukturi fakultete, ki je z Zakonom o visokem šolstvu in Statutom Univerze v Ljubljani določen za študentskega zastopnika mnenj in interesov vseh študentov univerze. Študentski svet ima najmanj 9 članov, ki jih izmed sebe izvolijo študentje Fakultete. Mandat članov študentskega sveta Fakultete traja eno leto.

Članice in člani ŠSFE v tekočem študijskem letu.