Nagrada sodelavcem fakultete

Nagrado sodelavcem fakultete Fakulteta za elektrotehniko podeljuje od leta 2014. Nagrado prejmejo zaposleni delavci, ki so v obdobju od 1. oktobra do 30. septembra s svojim delom pomembno prispevali k boljšemu delovanju fakultete.

Dosedanji prejemniki nagrade

 

Prejemnici nagrade za leto 2021 sta:

Mag. Tea Urankar, Nataša Suša, Martina Absec, prof. dr. Gregor Dolinar

  • sodelavki v Dekanatu: Martina Absec in Nataša Suša.

Martina Absec in Nataša Suša skrbita za administrativno podporo vodstvu in organom fakultete, pomagata pri vpeljavi APIS-a na področju nabave, delujeta kot podpora in ključni element v nabavnem procesu, in še in še. Svoje delo v dekanatu že vrsto let opravljata predano, natančno in z veliko mero potrpljenja. Dekanat je prostor, v katerega se vsak dan steka množica ljudi, vse več je dela, in veliko je takih, ki ju tekom običajnega delovnega dne prosijo za pomoč. Pogosto sta prvi stik zunanjih obiskovalcev ali klicateljev s fakultete, a sta zmeraj pripravljeni ponuditi pomoč in informacije vsem, ki se nanju obrnejo.

 

Zdenka Rajh Hekič, vodja finančno-računovodske službePrejemnice nagrade za leto 2020 so:

  • sodelavke v Finančno – računovodskem sektorju: Zdenka Rajh Hekič, Špela Hren, Mojca Božič, Mojca Izlakar, Karmen Kos, Marija Kutnar in Erna Novak.

Na Fakulteti intenzivno poteka implementacija novega poslovnega informacijskega sistema APIS, ki od zaposlenih v strokovnih službah zahteva izjemne napore ob že tako obsežnem rednem delu in oteženih okoliščinah dela zaradi epidemije COVID-19. Pri tem je potrebno izpostaviti zlasti zaposlene v Finančno-računovodskem sektorju, ki aktivno sodelujejo v tem procesu in delijo svoje znanje s snovalci programa za skupno korist ne samo Fakultete za elektrotehniko, temveč Univerze v Ljubljani v celoti. 
Vpeljava novega informacijskega sistema je poseben izziv zlasti na področju financ in računovodstva, kjer so zanesljivost sistema, pravilnost podatkov in strokoven pristop nujni elementi za uspešno in nemoteno poslovanje vsake pravne entitete. Kljub povečanemu obsegu delovnih obveznosti zaposlene v FRS ves čas skrbijo za pravočasno, vestno in strokovno opravljene obveznosti iz pristojnosti sektorja.

 

Prejemnici nagrade za leto 2019 sta:

  • Dr. Nina Gržinič Frelih in Vesna Paradiž iz Službe za komuniciranje, ki skrbita za gladko izpeljane dogodke v organizaciji fakultete ter za organizacijsko mag. Tea Urankar, dr. Nina Gržinič Frelih, Vesna Paradiž, prof. dr. Gregor dolinarpodporo dogodkov zunanjih organizatorjev. Naloga Službe za komuniciranje je predstaviti javnosti raznovrstnost študija na fakulteti z namenom pridobivanja čim več kvalitetnih študentov, ki se bodo nato izobrazili predvsem za delo v gospodarstvu, ki tovrstne strokovnjake potrebuje, služba skrbi tudi za predstavitve študija na srednjih šolah ter za privlačno in učinkovito izvedbo Informativnih dnevov. O vsem dogajanju ste redno obveščeni po internih komunikacijskih kanalih ter na spletni strani in družabnih omrežjih, na katerih Služba za komuniciranje dnevno aktivno ustvarja vsebine. Pomembnejši del svojega poslanstva je služba opravila v letu 2019 z izvedbo dogodkov ob 100-letnici elektrotehnike na Univerzi v Ljubljani in izdajo zbornika ob tej priložnosti.

 

Prejemniki nagrade za leto 2018 so:

  • Sodelavke v Raziskovalnem sektorju: Petra Koželj, Renata Globevnik, Saška Cvetanović Čepon, Elizabeta Trobec in Edita Bašić skrbijo za raziskovalni sektorodlično podporo našim raziskovalcem pri vodenju projektov z administrativnega vidika. Pogosto financerji spreminjajo pravila in obrazce, spremljati je potrebno razpise, porabo finančnih sredstev, pripravljati poročila, zahtevke in obrazložitve, komunicirati z raziskovalci, predstojniki, raznimi službami znotraj fakultete, financerji, revizorji, domačimi in tujimi vodji projektov in koordinatorji, toda Ekipa Raziskovalnega sektorja vse našteto počne profesionalno in požrtvovalno, poleg tega pa si zelo prizadevajo najti rešitve za boljše nagrajevanje raziskovalcev. Vse vodje projektov se zavedajo, da bi brez natančnega dela, vestnosti in prilagodljivosti ekipe Raziskovalnega sektorja veliko težje izpeljali tisti del projektov, ki je raziskovalcem običajno najmanj priljubljen, t.j. administrativno delo. 

 

Prejemniki nagrade za leto 2017 so:

  • Mag. Zdenka Oven kot vodja Knjižnice že vrsto let  uspešno in učinkovito organizira in vodi delo v knjižnici, je samoiniciativna in stalno skrbi za prof. dr. Gregor Dolinar, Irma Čuk, Marjeta Longyka, mag. Zdenka Oven izboljšave dela, prenove prostorov in nakup literature v knjižnici. Skrbi za stalno izobraževanje vseh delavk v knjižnici ob prehodu na nove informacijske programe in poslovne procese v knjižnici. S svojim natančnim in vestnim delom skrbi za finančno učinkovito obvladovanje stroškov knjižnice. 
  • Tatjana Bolha, Marjeta Longyka in Irma Čuk s svojim prijaznim pristopom in učinkovitim delom omogočajo, da izposoja literature in vodenje zaključnih del ter bibliografij v knjižnici poteka nemoteno. Skrb za natančno delo, vestnost in prilagodljivost so odlike, ki tako študentom kot tudi zaposlenim na fakulteti nudijo odlično podporo pri delu in študiju. Skrbijo tudi za medknjižnično izposojo, repozitorij in sistematično urejanje knjižnice kot celote. 

 

Prejemniki nagrade za leto 2016 so:

  • ga. Maja Slovenc, ki že vrsto let, kot tajnik fakultete, uspešno in učinkovito vodi strokovne službe Tajništva FE, sodeluje mag. Maja Slovenc, ga. Marjanca Rebernik, Nina Vengust, Nina Gorenec Rebernik, Tatjana Lušina, Andreja Lavrenčič, Tomaž Plestenjak, Katarina Erjavecpri vseh investicijah in prenovah fakultete, ter s svojim natančnim in vestnim delom skrbi za finančno učinkovito obvladovanje in zniževanje stroškov fakultete.
  • g. Tomaž Plestenjak, vodja Vzdrževanja, ki na vseh področjih presega pričakovane rezultate dela. Pri delu zasleduje dobrobit delodajalca in skrbi, da služba za tehnično vzdrževanje dobro deluje. V letošnjem letu je še prav posebej skrbno in požrtvovalno sodeloval pri prenovi fakultete, pogosto izven rednega delovnega časa in ob dela prostih dneh, ter ves čas skrbel za kakovostno izvedbo gradbeno-obrtniških del in strokovni nadzor nad zunanjimi izvajalci.
  • delavke v Študijskem sektorju ga. Marjanca Rebernik, ga. Tatjana Lušina, ga. Nina Gorenec Rebernik, ga. Katarina Erjavec, ga. Andreja Lavrenčič in ga. Nina Vengust. V letošnjem letu se je zaključevalo obdobje predbolonjskih študijskih programov in zato se je obseg dela v tem sektorju zelo povečal, saj so, poleg svojega rednega dela, omogočile zaključiti študij kar 485 študentom. Prav tako zaposlene zgledno skrbijo za vsako leto vse večje število mednarodnih izmenjav študentov. V letošnjem letu smo tudi z njihovim sodelovanjem prejeli 7- letno akreditacijo dodiplomskih študijskih programov in doktorskega študijskega programa, sodelovale pa so tudi pri pripravi dokumentacije za mednarodno akreditacijo ASIIN.

 

Prejemnica nagrade za leto 2015 je ga. Marjanca Rebernik, vodja Študijskega Sektorja FE.ga. Marjanca Rebernik in prof. dr. Igor Papič

Nagrado prejme za celovito podporo učiteljem, študentom in vodstvu fakultete pri izvajanju pedagoške dejavnosti na vseh treh stopnjah študijskih programov, tako v l. 2015, kot tudi že vrsto let do sedaj.

 

 

 

 

 

 

Prejemniki nagrade za leto 2014 so sodelavci Tehnično-vzdrževalne službe, g. Tomaž Plestenjak, vodja Vzdrževanja, ter sodelavci g. Aleš Vogrin in g. Franci Oblak.g. Tomaž Plestenjak, prof. dr. Igor Papič, g. Franci Oblak in g. Aleš Vogrin

Nagrado prejmejo za uspešno in vestno opravljeno delo ob prenovi fakultetnih prostorov po odhodu Fakultete za računalništvo in informatiko.