Laboratorij za osnove elektrotehnike in elektromagnetiko

O predmetih Osnove elektrotehnike I in II

Predmeta podajata osnove elektromagnetnih polj in električnih vezij. Študenti spoznajo osnovne zakone polj in vezij ter načine uporabe le-teh v enostavnih in sestavljenih strukturah. Obravnavano tvarino spremljajo še avditorne in laboratorijske vaje. Snov predmetov je predpogoj za spremljanje strokovnih vsebin v višjih letnikih študija elektrotehnike.

Visokošolski učitelji: Sinigoj Anton Rafael, Humar Iztok, Križaj Dejan
Sodelavci: Berkopec Aleš, Bulić Edi, Penič Samo
Tehniška sodelavca: Tacar Drago, Gorjanc Marko

Obvestila iz predmetov lahko spremljate na Obvestila/Bolonjski študij.

Vsebina predmeta Osnove elektrotehnike I:
 

 • Elektrina in tok. Elektrina in porazdelitve elektrine. Električni tok, gostota električnega toka.
 • Zakon o ohranitvi elektrine, kontinuitetna enačba. Prvi Kirchhoffov zakon.
 • Coulombov zakon. Električna poljska jakost. Gaussov zakon.
 • Delo električne sile, električna potencialna energija.
 • Električni potencial in električna napetost. Drugi Kirchhoffov zakon.
 • Električni dipol. Prevodnik in električno polje. Električna influenca. Zrcaljenje.
 • Dielektrik. Električna polarizacija. Gostota električnega pretoka in električni pretok. Dielektričnost.
 • Mejna pogoja električnega polja. Idealni napetostni vir.
 • Kapacitivnost. Kondenzator. Delne kapacitivnosti. Energija električnega polja.
 • Gibalni procesi v električnem polju. Kondenzatorska vezja.
 • Ohmov in Joulov zakon. Specifična električna prevodnost.
 • Mejni pogoji tokovnega polja. Električna upornost in električna prevodnost.
 • Upor. Nelinearen upor. Napetostno-tokovna karakteristika. Realni napetostni in realni tokovni vir.
 • Enosmerna električna vezja. Analiza električnih vezij.
 • Teoremi enosmernih električnih vezij.

 

Vsebina predmeta Osnove elektrotehnike II:
 

 • Tokovni element. Amperov zakon magnetne sile.
 • Gostota magnetnega pretoka in Biot-Savartov zakon. Magnetni pretok.
 • Neizvornost magnetnega polja. Vrtinčnost magnetnega polja.
 • Lorentzova sila. Gibanje delca v električnem in magnetnem polju. Navor in delo magnetne sile.
 • Magnetni dipol. Magnetik in magnetno polje. Magnetizacija.
 • Magnetna poljska jakost. Magnetilne krivulje. Permeabilnost. Mejna pogoja magnetnega polja.
 • Magnetna napetost in magnetni potencial. Magnetni viri, magnetni upori in magnetna vezja.
 • Faradayev zakon indukcije. Inducirana napetost, inducirana električna poljska jakost.
 • Magnetni sklep. Lastne in medsebojne induktivnosti. Tuljava in sklop tuljav.
 • Energija magnetnega polja. Gibalni procesi v magnetnem polju.
 • Elektromagneti. Maxwellove enačbe.
 • Električna vezja spremenljivih tokov in napetosti. Prehodni pojavi v električnih vezjih.
 • Izmenična električna vezja. Kompleksni račun: kazalci, impedanca, admitanca in kompleksna moč.
 • Resonanca. Analiza izmeničnih vezij in teoremi. Transformator.
 • Trifazni sistem in vezave bremen.

 

Študijska literatura

Učbeniki:
 

 

Spletni učbeniki:
 

 

Video posnetki predavanj:
 

 

Dodatno gradivo:
 

 • Halliday, D., Resnick, R., Walker, J.: Fundamentals of physics
  Chapters: Electric fields, Gauss’ law, Electric potential, Capacitance, Current and resistance, Circuits, Magnetic fields, Magnetic fields due to currents, Induction and inductance, Magnetism of matter: Maxwell’s equations, Electromagnetic oscillations and alternating current, Electromagnetic waves
 • Serway, R. A., Jewett, J. W.: Physics for scientists and engineers, with modern physics
  Chapter: Electricity and magnetism
 • Keller, F. J., Gettys, E. W., Skove, M. J.: Physics: classical and modern
  Chapters: Coulomb’s law and the electric field, Gauss’s law, Electric potential, Capacitance, electric energy and properties of insulators, Current and resistance, Energy and current in DC circuits, The magnetic field, Sources of the magnetic field, Faraday’s law, Inductance, Magnetic fields in matter, Electromagnetic oscillations and AC circuits, Waves, Sound, Maxwell’s equations and electromagnetic waves
 • Young, H. D., Freedman, R. A.: Sears and Zemansky's university physics: with modern physics
  Chapter: Electromagnetism

 

Zbirke nalog:
 

 

Rešene kolokvijske in izpitne naloge:
 

 

Enačbe in formule: OE I, OE II

Magnetilne krivulje: barvna in črno-bela različica, histerezne izgube

Izpitna vprašanja:
 

 • OEI (Humar), OEI (Križaj)
 • OEII (Humar in Križaj)

 

Gradivo za laboratorijske vaje:
 

 

Razno:
 

 

Pripomočki za študij

 

 

Video gradivo eksperimentov:

Elektrina in porazdelitve elektrine
 

Električni tok, gostota električnega toka

Coulombov zakon

Električna poljska jakost

Gaussov zakon

Električni potencial in električna napetost

Prevodnik in električno polje

Električna influenca

Dielektrik

Električna upornost in električna prevodnost

Upor

Nelinearen upor

Realni napetostni in realni tokovni vir

Enosmerna električna vezja

Analiza električnih vezij

Gostota magnetnega pretoka in Biot-Savartov zakon

Lorentzova sila

Gibanje delca v električnem in magnetnem polju

Navor in delo magnetne sile

Magnetik in magnetno polje

Magnetilne krivulje

Faradayev zakon indukcije

Inducirana napetost, inducirana električna poljska jakost

Tuljava in sklop tuljav

Energija magnetnega polja

Elektromagneti

Električna vezja spremenljivih tokov in napetosti

Prehodni pojavi v električnih vezjih

Izmenična električna vezja

Kompleksna moč

Resonanca

Transformator

Trifazni sistem in vezave bremen