Laboratorij za uporabno matematiko in statistiko

Člani Laboratorija za uporabno matematiko in statistiko (LUMS) izvajajo pedagoški proces pri matematičnih predmetih na univerzitetnem in visokošolskem strokovnem študijskem programu 1. stopnje ter na podiplomskih študijskih programih 2. in 3. stopnje na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.

Raziskovalna aktivnost članov laboratorija sega na različna področja matematike:

  • analiza(Fourierova analiza, funkcionalna analiza),
  • algebra (teorija števil, matrična algebra, operatorska algebra, kvantna teorija),
  • numerična matematika (num. integriranje, num. reševanje diferencialnih enačb),
  • računalniška matematika (modeliranje podatkovnih zbirk, umetno inteligentni sistemi),
  • matematična logika (klasična logika, modalna logika),
  • verjetnostni račun in statistika (statistični testi, multipla linearna regresija),
  • matematično modeliranje in simulacije (vizualizacija, nevronske mreže).

Poglavitna cilja Laboratorija za uporabno matematiko sta prenos znanja v prakso ter uporaba matematičnih metod in orodij pri reševanju problemov na drugih raziskovalnih področjih. Laboratorij tako že sodeluje z več laboratoriji znotraj Fakultete za elektrotehniko (Laboratorij za biofiziko, Laboratorij za umetno zaznavanje, sisteme in kibernetiko, Laboratorij za bioelektromagnetiko, Laboratorij za energetske strategije), kakor tudi z raziskovalnimi institucijami izven matične fakultete (Laboratorij za matematične metode v računalništvu in informatiki s Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, Institut Jožef Stefan).

V želji po prenosu matematičnega znanja v prakso si laboratorij prizadeva za sodelovanje z gospodarstvom. V zadnjih letih so (bili) člani laboratorija vpeti v aplikativne projekte z gospodarskimi družbami Seaway Group, navtično podjetje, d. o. o., Uradni list RS, d. o. o., Peracto, d. o. o., in Etris, d. o. o.

Člani laboratorija sodelujejo tudi pri popularizaciji matematike med mladimi in organizaciji matematičnih tekmovanj (Mednarodna matematična olimpijada, Mednarodni matematični Kenguru, Razvedrilna matematika, Logika).

spletna stran:

http://lum.fe.uni-lj.si/

člani:

as. dr. Kristijan Cafuta univ. dipl. mat., soba AS105-KAB, tel.: 955
prof. dr. Gregor Dolinar univ. dipl. mat., soba BN211-KAB , tel.: 309
as. dr. Matej Filip mag. mat., soba AS105-KAB, tel.: 233
doc. dr. Izidor Hafner univ. dipl. mat., soba AS106-KAB , tel.: 234, 824
doc. ddr. Melita Hajdinjak prof. mat., soba AN307-LUM, tel.: 385
as. dr. Andrej Perne univ. dipl. mat., soba AS105-KAB , tel.: 233
as. dr. Selena Praprotnik univ. dipl. mat., tel.: 234
doc. dr. Nik Stopar univ. dipl. mat., soba AS106-KAB, tel.: 234
strok. sod. mag. Tomislav Žitko univ. dipl. mat., soba AS105-KAB, tel.: 233